ข้อตกลง

           
เว็บไซด์นี้ เป็นระบบการจองเข้าใช้บริการ การสักคิ้ว ซึ่งอมิน่าริช เป็นสื่อกลางการรับจองออนไลน์เพื่อเข้าใช้บริการระหว่างท่านและผุ้ให้บริการเท่านั้น อมิน่าริชมิอาจรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยความรับผิดชอบต่างๆจะเป็นข้อตกลระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเท่านั้น หากแต่ อมิน่าริชโดยฝ่ายลูกค้าสัมพัน์ของเราจะใช้ความพยายามต่างๆตามความเหมาะสมที่จะเป็นฝ่ายคอยประสานงานเพื่อยุติข้อพิพาทต่างๆ
เราขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลยพินิจของเราที่จะปฏิเสธลูกค้าและ/หรือรับจองการเข้าใช้บริการ(หรือในบางกรณี อาจทำการยกเลิกการจองที่ทำรายการแล้ว และไม่ว่าด้วยเหตุทางกฎหมายประการใดก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุการปฏิเสธดังกล่าว ในกรณีที่อมิน่าริชปฏิเสธหรือยกเลิกการจองและได้มีการชำระเงินแล้วท่านจะได้เงินการจองคืนเต็มจำนวนยกเว้นแต่บางกรณีดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อนโยบายข้อตกลงการจองและยกเลิกการจอง ดังต่อไปนี้
      

ข้อนโยบายข้อตกลงการจองและยกเลิกการจอง     

Visitors: 50,767